Werkprogramma PARK 2017- 2019

We leven in een tijd van forse ruimtelijke uitdagingen en terughoudende overheden. De aanpassingen die de klimaatverandering vraagt, de overgang naar duurzame energie en de nieuwe woningbouwopgave voor de Randstad leggen allen een claim op onze ruimte. De oplossingen voor deze transities hebben grote invloed op ons land, onze steden, op de leefruimte voor de bewoners. En daarin heeft de provincie keuzes te maken! Het maken van ruimte voor initiatieven uit de markt en de samenleving is niet voldoende om de kans op een betere leefomgeving met meer kwaliteit te pakken. Inzicht in de ruimtelijke effecten van de komende opgaven en een aanlokkelijk perspectief is nodig. Ik pleit daarom voor ruimtelijk onderzoek, verbeelding en debat. Wat is er bij de nieuwe opgaven mogelijk? Wat leveren de verschillende keuzes ruimtelijk op? Wat kan de provinciale agenda zijn? Het stellen van deze vragen is de kracht én de opgave van het komende ontwerpende onderzoek.

In mijn werkprogramma schets ik de koers voor de komende drie jaar. Voor het bepalen van die koers heb ik in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd binnen en buiten het provinciehuis. Dat gaf een rijk palet aan kansen. Binnen dat palet heb ik de keuzen voor mijn werkprogramma gemaakt, gelet op de beschikbare tijd en capaciteit. Het is een uitdagend programma geworden.
De drie thema’s van mijn werkprogramma zijn:

1. Metropool: de Zuidelijke Randstad als ‘landschapsstad’
    (Lees het advies Landschapspark Zuidvleugel, zie linkerkolom) 
2. Klimaat: klimaatverandering en de wateropgaven
3. Energie: de ruimtelijke gevolgen van duurzame energiewinning

Harm Veenenbos

Cookie-instellingen