Advies Landschapspark Zuidvleugel

Op deze pagina leest u meer informatie over het advies Landschapspark Zuidvleugel.
 

Advies Landschapspark Zuidvleugel
Bij de komende woningbouwopgave is een nieuw perspectief nodig voor het stadslandschap van Zuid-Holland, stelt de PARK. In het advies Landschapspark Zuidvleugel (juli 2018) beveelt hij aan om een groenblauwe hoofdstructuur te verankeren in ruimtelijk beleid en de uitwerking ter hand te nemen. Deze hoofdstructuur bouwt voort op de cultuurhistorie en identiteit van Zuid-Holland. De karakteristieke waterlopen verbinden stad en land en zijn de dragers van het Landschapspark. Langs de Schie, Vliet, Zweth, Rotte, Oude Rijn en de Maas/Merwede komen meerdere opgaven, zoals verstedelijking, recreatie en klimaatadaptatie bij elkaar. De zes aangegeven lijnen langs de waterlopen kunnen worden opgepakt als regioprojecten. Daarbij ziet de PARK een regierol voor de provincie weggelegd in de ontwikkeling van gedeelde streefbeelden samen met de regio.  Lees Meer

Verkenning Landschapspark Zuidvleugel
In 2017 heeft de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in samenwerking met de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem en de afdeling Water en Groen een verkenning uitgevoerd naar ‘Stedelijk landschap en groenblauwe structuur in Zuid-Holland’. De verkenning vormt een belangrijke basis voor het advies van de PARK. In samenspraak met een brede groep betrokken partijen (o.a. gemeenten, Waterschappen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, ontwikkelaars) is gewerkt aan de verkenning. Het Landschapspark Zuidvleugel kwam als beste  naar voren uit de drie ontwerpconcepten in de verkenning.
Lees Meer

Kwartiermakersfase Landschapspark Zuidvleugel
In vervolg op de verkenning zijn drie regionale voorbeelduitwerkingen opgesteld. Hierin is samengewerkt met verschillende gemeenten: voor de Oude Rijn met Leiden, voor de Schie/Vliet met Den Haag en voor het Getijdepark met Dordrecht. In totaal zijn er zes schetsen, twee per regio. De schetsen geven zicht op een ruimtelijk concept en een eerste reeks van kansrijke ingrepen en projecten.
Lees meer

Interview Gedeputeerden Adri Bom-Lemstra en Han Weber – Ruimte + Wonen

Het vakblad Ruimte + Wonen heeft in de eerste uitgave van 2018 gedeputeerden Adri Bom-Lemstra en Han Weber geïnterviewd over verkenning Landschapspark Zuidvleugel. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “ …met deze verkenning kun je een ander gesprek voeren met de gemeente. En kan de gemeente ook de uitgangspunten gebruiken bij de verdere planontwikkeling…”
Lees meer

Interview Harm Veenenbos – Ruimte + Wonen (eerste uitgave 2018)
De provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit licht in in het vakblad Ruimte + Wonen
de verkenning Landschapspark Zuidvleugel toe. Harm Veenenbos: "De provincie miste een krachtig verhaal voor het stedelijk kerngebied."
Lees Meer

Cookie-instellingen