Submenu

Duurzame energie en kwaliteiten landschap beter op elkaar afstemmen

24-01-2019 7103 keer bekeken

Hoe kunnen wij met oog voor de ruimtelijke kwaliteit onze toekomstige Energielandschappen vormgeven? Veenenbos: “Met dit advies wil ik een bijdrage leveren aan het aan het debat over de ruimtelijke uitgangspunten voor de energieagenda van de provincie Zuid-Holland in de komende jaren”.

Op 24 januari tijdens een Plein 1 bijeenkomst op het provinciehuis overhandigde hij het advies Energielandschappen aan gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, Ruimte en Economie: “De energietransitie gaat hoe dan ook effect hebben op onze schaarse ruimte. Deze studie biedt inzichten die helpen bij de keuzes die we daarin moeten maken.”

In het advies stelt Veenenbos dat de versterking van de ruimtelijke kwaliteit een uitgangspunt moet zijn in de provinciale duurzame energieprogramma’s en -projecten. Daarbij pleit hij voor een gebiedsgerichte aanpak, de combinatie met andere ruimtelijke opgaven en meer maatwerk.

Gebiedsgerichte aanpak
De PARK stelt voor de kernkwaliteiten van de Zuid-Hollandse  landschappen in de energieopgave centraal te stellen. Per landschap moeten we zoeken naar passende oplossingen. Dit kan betekenen dat in het ene gebied meer ruimte is voor het opwekken van duurzame energie dan in het andere. Zo zijn er meer mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in de delta met haar ruimte en dynamiek, dan in kustgebieden als de duinen of de landgoederenzone. De keuze voor Regionale Energie Strategieën sluit aan bij een gebiedsgerichte aanpak. Op die schaal zijn opgaves goed te combineren en kunnen de landschappelijke kenmerken als uitgangspunt genomen worden. Als risico ziet hij de regionale begrenzingen tussen de Regionale Energie Strategieën, die mogelijk niet overeenkomen met de landschappelijke kenmerken.

Combinatie met andere ruimtelijke opgaven
In combinatie met andere ruimtelijke opgaven levert vooral zonne-energie een rijk palet aan mogelijkheden.
Zonne-energie kunnen we flexibeler inzetten, bijvoorbeeld  door het samen te laten gaan met bestaande objecten, zoals een fietspad, boven een parkeerplaats of bij bestaand grondgebruik in de bollenteelt.
Voor windenergie adviseert Veenenbos de provincie een aparte visie te ontwikkelen, vanwege de grote landschappelijke impact die de windturbines hebben.

Maatwerk
In het advies benadrukt de PARK de belangrijke rol van de provincie als hoeder van het ruimtelijk domein. Vanuit die rol adviseert hij de provincie aan te dringen op maatwerk en een ontwerpende benadering. Per landschap moet de provincie gouden tips opstellen, zodat vooraf duidelijk is voor initiatiefnemers waar zij op moeten inspelen.

Vier landschappen
Aan de basis van het advies liggen vier onderzoeken van de ontwerpbureaus LOLA, VPxDG, Abe Veenstra en Zones Urbaine Sensible, met ondersteuning van Generation Energy. Zij hebben gekeken hoe je in de vier landschappen in Zuid-Holland windenergie, zonne-energie en biomassa kan opwekken. De vier landschappen zijn:

  • Veengebied met zijn openheid, polderstructuur en landbouw

  • Rivier- en deltagebied met zijn dijken, dynamiek en natuur

  • Kuststrook met zijn duinen, recreatie en weidsheid

  • De ‘infrastructuur’ van Zuid-Holland, het netwerk van snelwegen en provinciale wegen als ook de natte infrastructuur van de vaarwegen.

Bekijk het advies en het boek Energielandschappen met de vier onderzoeken van de bureaus.

Cookie-instellingen